PRZEJDŹ DO KREATORA CV

Regulamin

Definicje

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
Właściciel Serwisu – Piotr Michałek, prowadzący działalność nierejestrowaną zamieszkały ul. Lipowa 2 27-300 Lipsko

Postanowienia ogólne

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela. Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu szkody.

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób fizycznych znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.

Strona jcv.pl sprzedaje produkt w postaci CV.

Reklamacje

Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłaną drogą mailową na adres: [email protected].

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Płatność

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem CashBill S.A.

Wymagania Techniczne

W celu skorzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie jednej z dwóch najpopularniejszych przeglądarek jest to Firefox lub Google Chrome w najnowszej wersji. Właściciel serwisu nie gwarantuje poprawnego działania kreatora na innych przeglądarkach.

Ochrona prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności

Odstąpienie od umowy

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia CV w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy to jest od chwili stworzenia CV.

W przypadku odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Klienta zostanie w ciągu 7 dni roboczych zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności.

Zwrot środków następuje na podstawie przekazanego przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia dokonania transakcji, które zawiera numer ID płatności w systemie CashBill S.A.

Odpowiedzialność za treść

Właściciel strony nie wykonuje kopii plików graficzny zamieszczonych na stronie jcv.pl. Użytkownik potwierdza, że dane zamieszczone w CV są zgodne z prawdą.

Prawa autorskie

Żadna część strony nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.

Postanowienia końcowe

Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym według ogólnych przepisów prawa.
Właścicel strony jcv.pl posiada prawo zablokowania, lub usunięcia CV użytkownika nie przestrzegającego regulaminu.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.10.2022.