PRZEJDŹ DO KREATORA CV

Regulamin

Definicje

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
Właściciel Serwisu – Piotr Michałek, prowadzący działalność nierejestrowaną zamieszkały ul. Lipowa 2 27-300 Lipsko

Postanowienia ogólne

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela. Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu szkody.

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób fizycznych znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.

Strona jcv.pl sprzedaje produkt w postaci CV.

Reklamacje

Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłaną drogą mailową na adres: [email protected]

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Płatność

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Wymagania Techniczne

W celu skorzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie jednej z dwóch najpopularniejszych przeglądarek jest to Firefox lub Google Chrome w najnowszej wersji. Właściciel serwisu nie gwarantuje poprawnego działania kreatora na innych przeglądarkach.

Ochrona prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności

Odstąpienie od umowy

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia CV w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy to jest od chwili stworzenia CV.

W przypadku odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Klienta zostanie w ciągu 7 dni roboczych zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności.

Zwrot środków następuje na podstawie przekazanego przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia dokonania transakcji, które zawiera numer ID płatności w systemie DOTPAY.

Odpowiedzialność za treść

Właściciel strony nie wykonuje kopii plików graficzny zamieszczonych na stronie jcv.pl. Użytkownik potwierdza, że dane zamieszczone w CV są zgodne z prawdą.

Prawa autorskie

Żadna część strony nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.

Postanowienia końcowe

Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym według ogólnych przepisów prawa.
Właścicel strony jcv.pl posiada prawo zablokowania, lub usunięcia CV użytkownika nie przestrzegającego regulaminu.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2018r.